ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมมาตรฐานการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมภูมิภาค: ภาคใต้ จัดโครงการอบรมมาตรฐานการวิจัย เพื่อให้ความรู้แก่ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ในเขตจังหวัดภาคใต้ไปใช้ในการพัฒนางานวิจัย เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมี อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมภูมิภาค: ภาคใต้ ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการวิจัย มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.2554 รวมถึงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และการขนส่งสินค้าอันตราย จึงจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในเขตจังหวัดภาคใต้ เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานวิจัยทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

โครงการอบรมมาตรฐานการวิจัยในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558” โดย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” โดย ดร.บุญเฮียง พรหมดอนกอย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและการบรรยาย หัวข้อ “การขนส่งสินค้าอันตรายหรือสารเคมีอันตราย” โดย บริษัท World Courier

ประมวบภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP