ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 40/2560 สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 40/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้


ก. รายชืื่อ
1) ตำแหน่งนักวิชาการ
002 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
003 นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่
006 นายพศิน ลิ้มโอภาส
007 นายอดิสรณ์ คำสง
009 นางสาวกมลภัทร์ นัทธีเชาว์
2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
001 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
004 นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่
005 นางสาวกรรภิรมย์ เสนพรหม
008 นางสาวชลิดา แนบเนียนการ


ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง : การแปล


ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 08.00-09.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP