ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยได้นำผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง" ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำผลงานวิจัยจำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1) โครงการศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าว หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ
2) โครงการช่องทางการกระจายสินค้าข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ
3) โครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4) โครงการความสามารถการต้านออกซิเดชันและการเกิดโรคเบาหวานของข้าวพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5) โครงการการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ด้วยเชื้อราไตรโคเดอมาร์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาเขียวจากต้นข้าวไข่มดริ้น หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์จากโครงการนวัตกรรมการจัดการนาข้าว หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการและร่วมเสวนาในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 อีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th/

TOP