นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการเงิน