ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงาน Talent Mobility และเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น
บัดนี้ ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน Talent Mobility (สัมภาษณ์เวลา 13.00 เป็นต้นไป)
1) นายกัมปนาท ธานีรัตน์
2) นส.สุภาภรณ์ ชุมพล
3) นายธีรศักดิ์ อนันตพงศ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยี (สัมภาษณ์เวลา 13.30 เป็นต้นไป)
1) นายสุรศักดิ์ เกื้อบุญมา
2) นส.จตุพร ปานทอง
3) นายพงศ์พัฒน์ จุลภักดิ์
4) นส.เบญจมาศ ทองศรี
5) นส.ปานชุติ ภู่ภูริธรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ (สัมภาษณ์เวลา14.30 เป็นต้นไป)
1) นส.เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา
2) นส.ศิริวรรณ แสงศักดิ์
3) นส.กฤตยา จันทร์เที่ยง
4) นส.นพวรรณ เหล่าพรหม
5) นส.นิภาพร ธรรมโชติ
6) นส.ยุวพร รักษณ์ล้วน
7) นส.อัชวีท์ เอียดบุญ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สัมภาษณ์เวลา 15.30 เป็นต้นไป)
1) นส.จรรยาลักษณ์ วิเชียร
2) นส.สิรภัทรา เสพธรรม
3) นางสุภาณี นาคสิงห์
4) นส.วาริยา คงประดับ
5) นส.กุลกนก พัฒนศิลป์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ตามช่วงเวลาในรายละเอียดข้างต้น ณ ห้องประชุม โซน บี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดังแผนที่ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้)


TOP