ข่าวทั่วไป

คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00-16.30 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพบปะคณาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัย สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัย เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำวิจัยที่มีคุณภาพ และนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ด้วยตนเองในอนาคต

จากนั้น ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นพ.จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ได้นำคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ

TOP