ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์จัดสัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ