ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์จัดสัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์(CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมราชาคีรีรีสอร์ทแอนด์สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ นพ. อนุสรน์ ศิริโชติ และทีมงาน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 ดร.ชูชีพ เณรานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ. นครศรีธรรมราช และ นพ. เอกรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล เข้าร่วมรับฟังการทบทวนผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ที่จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานวิจัย ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่วิจัยอย่างแท้จริง

TOP