ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของนายดำรงพันธ์ ใจห้าว นักศึกษาปริญญาเอกเอเชียศึกษา ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

บทความของนายดำรงพันธ์ ใจห้าว นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 'ไทย' เสียเปรียบมหันต์ หากไม่เร่งปรับโครงสร้างรองรับ" ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 11 (ทัศนะวิจารณ์) อันเนื่องมาจากปาฐกถา ของ ดร.สารสิน วีระผล และ อาจารย์ ม.ล.สุภสิทธิ์ ชุมพล ในงานการแสดงปาฐกถาและคีตนาฏกรรม 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการก้าวเข้าสู่การเป็น "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (ASEAN Economic Community) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทธุรกิจออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/reader-opinion/20120207/434467/%E0%B9%80%E0%B8%98.html

TOP