บทความของนายดำรงพันธ์ ใจห้าว นักศึกษาปริญญาเอกเอเชียศึกษา ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ