ข่าวการศึกษา

การบรรยายพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองเอเชียตะวันออก(จีน-ญี่ปุ่น)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองเอเชียตะวันออก(จีน-ญี่ปุ่น)" โดย รศ.ดร.ปิยดา ชลวร อาจารย์ประจำคณะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยเทนหริ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 09.00-15.30 น.


TOP