นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ศึกษาดูงาน “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”