ข่าวทั่วไป

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ศึกษาดูงาน “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จำนวน 35 คน ศึกษาดูงาน “การเรียบนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” และ ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ บรรยาย เรื่อง “แหล่งการเรียนรู้ในศูนย์กีฬาและสุขภาพ” พร้อมนำคณะชมศูนย์กีฬาและสุขภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.

TOP