ข่าวทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ศึกษาเรียนรู้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 จำนวน 122 คน ศึกษาเรียนรู้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.

TOP