โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ศึกษาเรียนรู้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี