WU To School : อาจารย์ทวีพร คงแก้ว อาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน