ข่าวทั่วไป

WU To School : คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชนส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นายกฤษฎา แก้วประสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี และนางสาวพัชรินทร์ แซ่ตั้ง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อาศัย ในมวล." ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15-13.55 น. โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ

TOP