ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน Talent Mobility เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อย่างละ 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและกำหนดรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน Talent Mobility คือ นายกัมปนาท ธานีรัตน์
สำรอง คือนายธีรศักดิ์ อนันตพงศ์
(เริ่มปฏิบัติงานวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 )

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยี คือ นายสุรศักดิ์ เกื้อบุญมา
สำรอง คือนางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม
(เริ่มปฏิบัติงานวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560)

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ คือ
นางสาวเสาวคนธ์ ใจต๊ะมา
สำรอง คือ นางสาวกฤตยา จันทร์เที่ยง
(เริ่มปฏิบัติงานวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560)

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คือ นางสาวกุลกนก พัฒนศิลป์
สำรอง คือ นางสาวจรรยาลักษณ์ วิเชียร
(เริ่มปฏิบัติงานวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560)

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัวในวันที่กำหนด ในเวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP