ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ เครือข่ายนักวิจัยด้านโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนา ภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมื่อ วันที่อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ เครือข่ายนักวิจัยด้านโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจัดประชุมสัมมนา ภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ไบเทค บางนา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Associate Professor Albert Tan จาก Malaysia Institute For Supply Chain Innovation และ MIT Supply Chain and Logistics Excellence Center ของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ Dr. Jose Saavedra Rosas จาก University of Chile เป็นวิทยากร ในการประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “The potential benefits of backhauling in Asia, technologies to support such activities, and how AEC can change the landscape of backhauling in Asia.” ในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 ณ ไบเทค บางนา เพื่อนำเสนอภาพรวมของสถานการณ์การขนส่งรถเที่ยวเปล่าในปัจจุบันของประเทศสมาชิกอาเซียน (AEC) และการนำเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล ( Technology and Data Science ) เข้ามาช่วยพัฒนาระบบซอฟแวร์เพื่อบริหารจัดการการขนส่งรถเที่ยวเปล่าให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้จริง

ในงานประชุมดังกล่าว นอกจากการนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของการขนส่งรถเที่ยวเปล่าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทขนส่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับช่วยบริหารจัดการ ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดของการสัมมนาและระบบซอฟแวร์เพื่อบริหารจัดการการขนส่งรถเที่ยวเปล่า ตาม link : https://www.youtube.com/watch?v=OIF_5pcqB30

ประมวลภาพ

TOP