กำหนดการงานสัมมนา "สหกิจศึกษา : เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน" ลำดับการนำเสนอ คณะกรรมการตัดสิน และเกณฑ์การตัดสิน วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555