ข่าวการศึกษา

กำหนดการงานสัมมนา "สหกิจศึกษา : เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน" ลำดับการนำเสนอ คณะกรรมการตัดสิน และเกณฑ์การตัดสิน วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการงานสัมมนา "สหกิจศึกษา : เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน" ลำดับการนำเสนอ คณะกรรมการตัดสิน และเกณฑ์การตัดสิน วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา
กำหนดการ
10.00 - 12.00 น. การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา ณ โถงอาคารไทยบุรี
12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน/ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (ณ ห้องประชุมส่วนกิจฯ)
13.00 - 13.10 น. กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
13.10 - 13.20 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย ดร.กีรรัตน์ สงวนไทร
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.20 - 13.3๐ น. แนะนำนักศึกษาผู้เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
  นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
13.30

 


TOP