ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี