ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนนิติการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 34/๒560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้
1. ตำแหน่งนิติกร (งานนิติการและพัฒนากฎหมาย)
ก. รายชื่อ
002 นางสาวฐศิรกุล อัครบวร
007 นางภัตทรา หลักเพชร
010 ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญนภา สุโสะ
011 นางสาวรัตนา พลเยี่ยมแสน
013 นางสาวภิญญาพัชญ์ เห็นประเสริฐ


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ตำแหน่งนิติกร (งานสอบสวนและวินัย)
ก. รายชื่อ
008 นางศิริรัตน์ จันทร์ตรี
009 นายเกรียงไกร จันทร์มณี


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 


TOP