ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบัญชี/จัดซื้อ/ธุรการ) และพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบัญชี/จัดซื้อ/ธุรการ) และตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 33/๒560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบัญชี/จัดซื้อ/ธุรการ)
ก. รายชื่อ
001 นางสาววรัญญา นราฤทธิ์พันธ์
002 นางสาวสุภาวดี ดำนาคแก้ว
003 นางสาวมัฒธณิตางศ์ ตันประเสริฐวงศ์
005 นางกชพรรณ สุทธิรักษ์
009 นางสาวนุศรา ช่วยตรึกตรอง
015 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
019 นางสาวสมิตานันท์ โรมวิลาศ
020 นางสาวสิรินาถ สรรพบพิตร

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ก. รายชื่อ
004 นางสาวรัตนาพร ทศพล
011 นางสาวศุภาวรรณ คงทน
013 นางสาวจันทร์จิรา ฟุ้งเฟื่อง

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 


TOP