ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร Holz-Zentralblatt นำเสนอบทความเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

วารสาร "Holz-Zentralblatt" ฉบับที่ 1 หน้าที่ 18-19 (วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2555) ได้นำเสนอบทความในคอลัมน์ "Forestry and Forest Products" ในหัวข้อ "Overview about the forest products, wood and furniture industry and university education" โดย Prof. Dr.Ing. Dr. Marius C. Barb, Professor in Department of Forest Products Technology and Timber Construction, University of Applied Sciences, Salzburg, ประเทศออสเตรีย ซึ่งหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชืญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมนานาชาติ International Training Course on Wood Based Panels: Processes, Properties and Uses ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อปี 2009 และ 2011
 
เนื้อหาของบทความเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย รวมถึงการศึกษาและการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมไม้ในระดับมหาวิทยาลัย โดยกล่าวถึงการเรียนการสอนทางด้าน "ไม้และไม้ประกอบ" ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงบทบาทของหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ซึ่งมุ่งเน้นงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ โดยเฉพาะไม้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศจัดงานประชุมนานาชาติ International Training Course on Wood Based Panels ในปี 2009 และ 2011
 
อนึ่ง Holz-Zentralblatt เป็นนิตยสารชั้นนำในสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ เช่น การตลาด งานแสดงสินค้า เครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับงานในอุตสาหกรรมไม้ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวให้ก้าวไกลในอนาคต

เอกสารแนบ

TOP