ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.-สกอ.-เครือข่ายภาคใต้ตอนบน จัดเวิร์คช้อปหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เกิดความรู้และเข้าใจในเรื่องระบบสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการสกอ. อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมจาก 12 สถาบัน รวม 90 คน

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาถือเป็นกลไกลสำคัญที่จะทำให้งานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการอย่างมีระบบ เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย ภารกิจสำคัญของคณาจารย์นิเทศคือการประสานให้เกิดความร่วมมือ ทั้งในเชิงวิชาการและการดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการ ให้การดำเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย และบรรลุตามนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมและศักยภาพการทำงานของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากล

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสหกิจศึกษาที่พึงกระทำของแต่ละสถาบัน โดยรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเน้นการปฎิบัติเวิร์คช็อปจริง มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การร่วมแลกเปลี่ยนกับทางผู้ประกอบการ มีตัวแทนนักศึกษาผู้ที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร และการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าอบรมเองด้วย

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองคฺ์กร

TOP