มวล.-สกอ.-เครือข่ายภาคใต้ตอนบน จัดเวิร์คช้อปหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5