ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย “กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์เป็นประธานเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดประชุม และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพศรีนิมิต กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสูศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาประเทศ 4.0

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมี ดร.อุทัย ดุลยเกษม นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย และ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย รวมทั้งคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากร

การประชุมวิชาการจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นการปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการเสวนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน รวมทั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 150 คน

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP