ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย