ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 30/๒๕60 สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ในตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 30/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ประกาศขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 1 ลงวันที่4 กรกฎาคม 2560 และประกาศขยายเวลา
รับสมัคร ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการดังนี้
ก. รายชื่อ
1. ตำแหน่งนักวิชาการ
006 นางสาวพัฐชญาณ์ แซ่โง้ว
009 นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
010 นายกัมปนาท ธานีรัตน์
100 นางสาวสุรรณรัตน์ สิมหลวง
102 นางสาวอรอุมา ตันติสุริยานนท์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
001 นางสาวกิ่งฟ้า ปานแก้ว
002 นางสาวณิชาภัทร วางกลอน
003 นางสาวนุสรา ช่วยตรึกตรอง
004 นางสาวปฐมา อินทรสุวรรณ
005 นางสาวธนิษฐา เมืองมีศรี
007 นางสาวนิยาวดี เสียมไหม
008 นางสาวปติมา น้อยกูด
100 นายอนุวัฒน์ ช่างสลัก
101 นางสาวศรัณญา สุดสนอง
103 นายธนายุทธ์ หล่อตระกูล
104 นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค์

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็นสรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 10 กันยายน 2560 ณ ห้อง Etesting 1อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP