ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (เทคนิคการแพทย์) สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์