ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การบรรยายสาธารณะ มองการเมืองภาคใต้ ผ่านหนังสือ เกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองนคร

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์-สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ THIRDSPACE จัดให้มีการบรรยายสาธารณะ เรื่อง มองการเมืองภาคใต้ ผ่านหนังสือ เกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองนคร: คนใต้ ศีลธรรม การเมือง โดยผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย

อาจารย์วิทยาอาภรณ์
หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ปิยชาติ สึงตี
หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์วิลาสินี โสภาพลสาขาวิชาศึกษาทั่วไปสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP