ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง