ข่าวสมัครงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ หมดเขตกำหนดรับสมัครแล้ว สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายนามผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบ ได้ที่ http://saving.wu.ac.th/?p=632

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://saving.wu.ac.th/?p=632

TOP