โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น