ข่าวทั่วไป

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ จัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรของชุมชนถึงความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ การบริการและการรักษาความปลอดภัยกับแนวโน้มพฤติกรรมความต้องการของตลาดเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน

กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การออกแบบและการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” โดย อาจารย์ ภานุวัฒน์ สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการโฮมสเตย์” โดย อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ การบรรยายและแลกเปลี่ยน เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” โดย นางธนัญญา เพชรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ และ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โดย มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ สาขาอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC/media_set?set=a.1389263354524840.1073741888.10

TOP