ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2560 ตำแหน่งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ 2 อัตรา
001 : นายพศิน ลิ้มโอภาส
009 : นางสาวฟารีนะ เจะสนิ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

002: นางสาวปทุมา พรหมมา
003 : นางสาวกรรภิรมย์ เสนพรหม
005 : นางสาวลักขณา สุขลิ้ม
007 : นางสาวประภัสสร ยอดมณี

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันภาษา ชั้น 2 อาคารวิชาการ 5มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP