เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียน