ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียน

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 12 สถาบัน และวิทยาเขต ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

1 เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
โดยดาวน์โหลดเอกสารได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/0B67aQX0aq14eTndkN2ItdDBQeUE
และ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณฤดี ไกรวงศ์ โทรศัพท์ 075-673554 หรืออีเมลล์ kruedee@gmail.com

2 เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/…/fol…/0B8_uT-wQPCzHdUI4R1VtMUF3UVk
และ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทรศัพท์ 075-67368 หรือ E-mail: mtsunanta@gmail.com

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B7IabEmdkHysSjNqRUstTmh6QjQ/view
และ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกพร รัตนปราโมทย์ E-mail: kwan_rattanapramot@hotmail.com

TOP