โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงครามและโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน