ข่าวทั่วไป

โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงครามและโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยอาจารย์โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงครามและโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ทางโครงการจัดตั้งฯ ได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ในการนำเยี่ยมชมระบบการจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์ ห้องเอ็กเรย์ ห้องผ่าตัด ห้องฟื้นฟูสัตว์ป่วยโดยวิธีการบำบัด ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เลือดและคลังเลือด ห้องพักสัตว์ป่วย และห้องเก็บยา พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาทั้งความสามารถของบุคลากรและทางด้านวิชาการของโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

TOP