ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เครือข่าย สกอ.ภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2561

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยในสังกัดเครือข่ายสถาบันอุดมภาคใต้ตอนบน ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำข้อเสนอโครงการ/เอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังเครือข่ายวิจัยฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ผู้สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 075-67368 หรือ E-mail: mtsunanta@gmail.com หมดเขตรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

รายละเอียดข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP