ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตนบน