ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตนบน

โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560  นักวิจัยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (ตามฟอร์มเอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ) โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายัง โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณฤดี ไกรวงศ์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 075 673 554 หรือทางอีเมลล์ kruedee@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

รายละเอียดข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP