ข่าวทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนครศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "ม.วลัยลักษณ์กับศักยภาพการมีงานทำของบัณฑิต งบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 61" เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช โดยมีนายฐชนม์พรหม สมสุข ดำเนินรายการ

TOP