รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร