ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.ร่วมกับวช. จัดอบรมยกระดับมาตรฐานการวิจัยฯม.วลัยลักษณ์ (มวล.) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล

ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดอบรมยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อเผยแพร่มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ให้แก่ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยจากสถาบันใกล้เคียง ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาววราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย วช. ร่วมบรรยาย ณ อาคารพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 9 ด้าน มียุทธศาสตร์แรกเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ หนึ่งในกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งคือ “การเผยแพร่ผลงานและมาตรฐานการวิจัย” ในนามของ editor in chief ของ Walailak Journal of Science and Techology ตระหนักกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเชื่อมั่นว่าการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากวิทยากรทั้งในประเด็นมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ประเด็นจริยธรรมผู้ประเมินโครงการวิจัย และภาพรวมด้านมาตรฐานการวิจัย เพื่อทำให้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของไทย ก้าวไกลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP