ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”