ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักวิชาการภายนอกที่สนใจได้เรียนรู้การพัฒนาผลงานวิจัย เทคนิควิธีการพัฒนางานวิชาการในระดับสูงขึ้นไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม และประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์”

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCR1AaQohOQE-rLQrngh12n2n4SIoogbIuWSuda

TOP