ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อธิการฯ ย้ำ วลัยลักษณ์กับชุมชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอท่าศาลา ประจำเดือนกันยายน 2560 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ผู้นำชุมชนรับทราบ เพื่อความเข้าใจและสานสัมพันธ์อันดีร่วมกันกับชุมชน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติชาวท่าศาลา เข้าร่วมกว่า 500 คน โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา ประธานที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ ร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฏิญาณก่อนดำเนินการประชุม โดยวาระก่อนการประชุม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย พร้อมความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอท่าศาลา ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนชาวภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างรอบด้านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม มีอาคารเรียนที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ทั่วโลก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร อย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University Language Institute (WULI) ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 1,800 ประโยค และรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 3,000 คำ โดยการเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ตลอดทั้งหลักสูตร และเพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญเรื่องภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ โดยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในปีการศึกษา 2561 และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนชาวท่าศาลามีสุขภาพที่ดี โดยทำการปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติได้ทุกสนาม โดยจะเปิดให้ชุมชนมาใช้บริการได้ทุกสนาม

ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะนี้ความคืบหน้าเป็นไปตามแผน ร้อยละ 24.41 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ทุกอาคาร ประมาณต้นปี 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของภาคใต้ตอนบน ให้บริการทางการแพทย์ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการ 419 เตียง และขยายเป็น 550-750 เตียงตามลำดับในอนาคต คาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้กว่าล้านคนต่อปี โดยจะเปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์ จำนวน 170 คน และพยาบาลวิชาชีพอีกจำนวนมาก โดยให้สิทธิพิเศษ สำหรับแพทย์ พยาบาล ที่เป็นชาวอำเภอท่าศาลา และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชาวท่าศาลาได้ทำงานใกล้บ้าน มาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญยิ่งขึ้นไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยคาดว่าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากจะเป็นโรงงพยาบาลชั้นนำขนาดใหญ่แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอท่าศาลาอีกด้วย

“เรามีความตั้งใจให้วลัยลักษณ์กับชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะวลัยลักษณ์เป็นของพี่น้องประชาชน และเราทุกคนจะทำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวท่าศาลา ชาวนครศรีธรรมราชและประเทศไทยต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP