ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อธิการฯ ย้ำ วลัยลักษณ์กับชุมชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน