ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีการเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นท่าศาลา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายและเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวสรุปวัตถุประสงค์และที่มาของกิจกรรมที่จัดขึ้น พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับทีมงานของ รพสต.บ้านโมคลาน 7 ท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาทดลองและปรับปรุง application การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโมคลาน ซึ่งได้ออกแบบและกำหนดข้อมูลการจัดเก็บตัวอย่างกลุ่มข้อมูลร่วมกับนักวิชาการของ รพสต.บ้านโมคลาน เพื่อเตรียมนำข้อมูลและความรู้ที่ได้มาพัฒนาแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ระยะต่อไป โดยได้ข้อมูลเป้าหมายจำนวน 608 ตัวอย่าง พร้อมทั้งบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้มาจากพื้นที่ครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานทางด้านนี้ด้วย ได้มาร่วมเป็นวิทยากรต้นเรื่องเพื่อบอกเล่าประสบการณ์การทำงานให้กับเพื่อนร่วมงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมในเวทีครั้งนี้ด้วย ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย รพสต.บ้านโมคลาน ต.โมคลาน รพสต.บ้านประดู่หอม ต.ท่าขึ้น รพสต.บ้านสองแพรก ต.โพธิ์ทอง รพสต.บ้านหัวคู ต.สระแก้ว อบต.ท่าศาลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นท่าศาลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการดำเนินงานโครงการในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอำเภอท่าศาลาและอำเภอปากพนัง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน ได้จัดเวทีการเรียนรู้บทเรียนการพัฒนาเครื่องมือการทำงานด้วยระบบสารสนเทศหรือแอ้พริเคชั่นในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลโมคลานผ่านทีมงาน อสม.และนักวิชาการ ของรพสต.บ้านโมคลาน เพื่อนำบทเรียนประสบการณ์มาถ่ายทอดและร่วมเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายของหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่พร้อมทั้งสรุปบทเรียนการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนางานพร้อมวางแผนการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/oldman/

TOP