ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าส่วนนิิติการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้าส่วนนิติการ สังกัดส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
(1) มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หัวหน้าส่วน หรือ
(2) มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าฝ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
(3) มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี
- มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาตให้เป็นทนายความ
- มีมุมมองวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารส่วนนิติการ
- มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- มีความเสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานสำคัญ หรืองานเร่งด่วนได้จนบรรลุผลสำเร็จ
- มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

3. ลักษณะงานของตำแหน่ง
3.1 มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการ วางแผนพัฒนา ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
3.2 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ
1) กำหนดแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
3) กำหนดขอบเขตภาระงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดผลงานที่คาดหวังและตัวชี้วัด รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
4) ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายงานผล สรุปผล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

4. คุณสมบัติอื่น ๆ
4.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
4.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
4.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย
4.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
4.5 เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4.6 เข้าใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.7 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4.8 สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้

5. อัตราเงินเดือน
5.1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,330 บาท
5.2 อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนกรณีบุคคลภายในที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

6. เงื่อนไขการจ้าง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ทั้งนี้อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการสรรหาและหรือการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาของมหาวิทยาลัยกำหนด)

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นบุคคลภายในให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามสถานภาพการจ้างงานเดิม

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์0-2298-0244-5 หรือ Download ใบสมัครพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน
อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาคำสั่งหรือหนังสือรับรองการทำงาน
8.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพอนุญาตให้เป็นทนายความ จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.9 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. การสมัคร
9.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครและหลักฐานการสมัครงานตามข้อ 8 จำนวน 1 ชุด
(2) วิสัยทัศน์และแผนการบริหารหน่วยนิติการในวาระ 3 ปี ตัวชี้วัด (KPI) และผลสำเร็จ (Output) จำนวน 1 ชุด
9.2 ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-29 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิ และประสบการณ์ ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่
10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งโดยการกำหนดให้นำเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ แผนการบริหารง ความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งหัวหน้าส่วนนิติการ และสอบสัมภาษณ์

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะลงประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่ กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการ คัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP