ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Internationalizing WU"ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Internationalizing WU” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมประมาณ 55 คน

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นสากลได้รับฟังแนวคิดจากประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษานานาชาติ การจัดทำหลักสูตรนานาชาติ การจัดทำหลักสูตรร่วมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านการต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษานานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย เอกอัครราชทูตนงนุช เพ็ชรรัตน์ ผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง International Education : A Diplomat’s Perspective และ Ms. Karen Wong, Head of Recruitment & Marketing, Middlesex University, Asia Pacific Regional Hub บรรยายในหัวข้อ Middlesex University : A Global University

ประมวลภาพ

ผู้สนใจสามารถ ดาวโหลดเอกสารสรุปการบรรยายของเอกอัครราชทูตนงนุช เพ็ชรรัตน์ ได้ที่ เอกสารแนบ

TOP