ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Internationalizing WU"