ข่าวเด่น

นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำโดย นายอัฎฮา โต๊ะสาน หัวหน้าโครงการเปิดโลกวัฒนธรรมอาเซียน นายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ แสงศรีและนางสาวอัญชลี ทองนอก โดยมี อาจารย์ไพลดา ชัยศร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อนำไปจัดกิจกรรมต่อยอดโครงการ จำนวน 10,000 บาท จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) โครงการ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ได้จัดการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) โครงการ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้เข้าร่วมประมาณ 300 คน 
 
ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งโครงการเปิดโลกวัฒนธรรมอาเซียน ของนักศึกษาหลักสูตรภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ และได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากรายละเอียดเนื้อหาการสรุปผลการดำเนินงาน การนำระบบวงจรคุณภาพมาประยุกต์ใช้ การมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษา ผลลัพธ์และผลกระทบ และเทคนิคการนำเสนอ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด 10 สถาบัน 

ประมวลภาพ
 

 


TOP