ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม อาจารย์นลินี ทินนาม และ ผศ บุณฑรี จันทร์กลับ ได้รับเชิญจาก สำนักงานพานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และระดมความคิดเห็นประจำกลุ่ม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอรุณ ไม้ทิพย์ พานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน

การประชุมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ได้บรรยายแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ( Value Chain ) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมและปัจจัยความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และ สินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หลังจากนั้น อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม อาจารย์นลินี ทินนาม และ ผศ บุณฑรี จันทร์กลับ ได้เป็นวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการเสนอโครงการสนับสนุนการค้าที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด

ผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดทำโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค เพื่อปรับวิถีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด โดยให้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

ประมวลภาพ

TOP