การประชุมผู้บริหารและนักวิจัย ที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการ Spearhead Program ประเด็น การบริการมูลค่าสูง (High Value Services)