ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมผู้บริหารและนักวิจัย ที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการ Spearhead Program ประเด็น การบริการมูลค่าสูง (High Value Services)

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovation Hub: Creative Economy) เครือข่าย สกอ. ขอเชิญผู้บริหารและนักวิจัย ที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการ Spearhead Program ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นที่ 4 การบริการมูลค่าสูง (High Value Services) เข้าร่วมประชุมระดมสมอง ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร โดยมีการสื่อสาร 2 ทาง มายัง ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วม (พร้อมระบุสถานที่เข้าร่วม) ได้ทางอีเมลล์ ce.activity17@gmail.com

TOP