ข่าวทั่วไป

ประกวดภาพถ่าย ทุ่งทานตะวันในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ทุ่งทานตะวันในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะนำไปจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย และอื่นๆ ตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร


ผู้สนใจสามารถส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2560  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3725-30

1. หัวข้อที่ใช้ในการประกวด

          WALAILAK : LAND OF GLORY

2. ประเภทผู้ส่งเข้าประกวด (สามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ภาพ)
2.1 ประชาชนทั่วไป
2.2 นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. รางวัล
ประเภทที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป

- รางวัลชนะเลิศ   จำนวน   5,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน   3,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน   2,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย (2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท) จำนวน   2,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวม 12,000  บาท  

ประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- รางวัลชนะเลิศ   จำนวน   5,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน   3,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน   2,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย (2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท) จำนวน   2,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวม 12,000  บาท  


4. เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด
4.1 เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์มือถือ ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า
5 ล้าน พิกเซลขึ้นไป สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ และสามารถใช้ เทคนิคพิเศษ และกระบวนการสร้างสรรค์ภาพได้อย่างอิสระ
4.2 รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG หรือ TIFF (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE หรือไฟล์ที่เป็น สกุลอื่น)
4.3 ส่งไฟล์ภาพในรูปของแผ่น CD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM หรือภาพถ่ายคืน (ความละเอียดของไฟล์ ภาพต้องเท่ากับข้อที่ 4.1.1)
4.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิดและตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด รวมทั้ง ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและหรือเคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ทั้งไม่เคยตีพิมพ์ใน นิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย เพื่อโฆษณา
4.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

5. ข้อตกลง
5.1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งภาพถ่าย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
5.2. มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัล หากภาพที่ได้รับรางวัล ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง
5.3. คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
5.4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

6. หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
เทคนิคในการถ่ายภาพ ความสวยงามของภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ แนวคิดและความหมายของภาพ  ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ

7. ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองภายในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กันยายน 2560  ส่งมาที่ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

8 ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th


TOP