ข่าวเด่น

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีรองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี โดยมีเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมในพิธี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศ 
 
หัวข้อที่คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนในครั้งนี้คือ การสังเคราะห์และจัดเรียงอนุภาคนาโนเหล็กพลาตินัมเพื่อการบันทึกข้อมูลความจุสูง ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดย นายคมกริช โชคพระสมบัติ นักศึกษาปริญญาเอก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้แสงซินโครตรอนศึกษากลไกการเกิดและสัณฐานวิทยาของอนุภาคแม่เหล็กที่สังเคราะห์ขึ้น สำหรับเงินทุนที่ได้รับจำนวน 150,000 บาท นี้ จะนำไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับ นายกฤช โกยวาณิชย์ นักศึกษาปริญญาเอกที่ร่วมการวิจัยในส่วนที่ใช้แสงซินโครตรอน 
 
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray Industries, Inc., Japan ได้ดำเนินการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ และทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปีที่ 18 ติดต่อกัน โดยก่อนหน้านี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนไปแล้ว 6 ครั้ง คือ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2551) ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี (พ.ศ.2544) ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (พ.ศ. 2545) ดร. ชัยวัฒน์ อุตตะมากร (พ.ศ. 2546) และ ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ (พ.ศ. 2548) 
 
สำหรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ ของมูลนิธิโทเรฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการในช่วงปลายปีของทุกปี (ปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม และ ประกาศผลในเดือนมกราคมปีถัดไป) ในสี่สาขา คือ เกษตรศาสตร์-ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมามีโครงการที่ได้รับทุนรวม 21 โครงการ จาก ข้อเสนอโครงการจำนวน 139 เรื่อง จาก 39 สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ ที่ส่งเข้าร่วมการพิจารณา ผู้สนใจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website: http://www.ttsf.or.th/winner2.php 

ประมวลภาพ

TOP