อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี