นักศึกษา มวล. เปิดใจเรียนรู้บนความต่างของศาสนา ผ่านกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์”