ข่าวทั่วไป

นักศึกษา มวล. เปิดใจเรียนรู้บนความต่างของศาสนา ผ่านกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์”เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า ๑๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบคิดของโครงการ “อยู่ร่วมบนความต่าง อย่างเข้าใจ” เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้และสร้างความเข้าใจบนความแตกต่างของศาสนา อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเรียนรู้ผ่าน ๕ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ “จุดร่วม ๔ ศาสนา” บรรยายโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดบ้านกลาง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร คุณเกาะเดช สัมฤทธิ์ ครูสอนศาสนา ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวพุทธ”ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร พระครูพิศิษฎ์คณาทร ดร. ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวคริสต์” ณ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นครศรีธรรมราช โดยวิทยากร ท่าน ศาสนาจารย์สุริยัน เทพเเก้ว ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นครศรีธรรมราช ฐานการเรียนรู้ ๕ “เข้าใจพราหมณ์ ผ่านพิธีกรรมและความหมาย” ณ ฐานพระสยม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร คุณพลชัย จันทร์เกิด

นอกจากนี้นักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรม อาสาด้วยใจที่เบิกบาน ณ ชายทะเลท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้ตลอดค่ายศาสนสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาได้อย่างครบถ้วน

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP