บิดาของ อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ถึงแก่กรรม