ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชการตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 37/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 37/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
1. ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
2. ดร.จริยา สากยโรจน์


ข. การสอบ
1. สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2. สอบสัมภาษณ์


ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP