รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ E - Marketing