ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

นักวิจัยผู้สนใจให้จัดทำข้อเสนอโครงการ (ตามฟอร์มเอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ) โดยต้องส่งข้อเสนอ 5 ชุด ผ่านสถาบันวิจัยของต้นสังกัด หรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายัง โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน อาคารสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณฤดี ไกรวงศ์ โทร 075 673 554 หรือทางอีเมลล์ kruedee@gmail.com

รายละเอียดสามารถดูได้ทีั่ http://drive.google.com/drive/folders/0B67aQX0aq14eTndkN2ItdDBQeUE

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/0B67aQX0aq14eTndkN2ItdDBQeUE

TOP